Tuesday, April 28, 2009

Счастье

Счастье таится не в славе,
И, конечно, не в деньгах.
Зиждется оно на чистой вере,
А гаснет в злобных сердцах.

Sunday, March 29, 2009

Кудай Кыргызстанды Колдосун

Кутман жерим Кыргызстан,
Ойлойм сени ар качан.
Келечегиң ачык болсо деп,
Кудайга дайым жалынам.

Кайгыга батсаң кокустан,
Капалуу ойго мен батам.
Көз жашың акса азаптан,
Дартыңды бөлүп мен алсам.

Алыста жүрсөм эгер мен,
Жүрөгүм сени сагынат.
Алыстап калсам элимден,
Жашоодо кызык азаят.

Жылмайган кыргыз кызынан,
Көздөрүм менин уялат.
Жанга жакын ырыңдан,
Көңүлүм алат ырахат.

Азгырып турган айланаң,
Күнүгө бизди ырдатат.
Агып турган дарыяң,
Күүсү менен жыргатат.

Таң калам Ала-Тоонун көркүнө,
Ысык-Көлдүн көгүш түсүнө.
Суктанам жазгы күндөрдө,
Жайнаган сулуу жүзүңө.

Көп жылдап өмүр сүрүп дүйнөдө,
Чыккан элиң азаттыктын төрүнө.
Намысты коюп үлгүгө,
Душмандын жеткен түбүнө.

Ыраазымым баатыр ата-бабама,
Согуштан качпагандын баарына.
Ынтымакты салып алдыга,
Сөз баштаган аксакалдуу карыга.

Кылымга кылым кошулуп,
Кыргызга кыргыз болушуп.
Калмака барып жалынбай,
Кылычын сунган жалтанбай.

Убакыт өтүп арадан,
Эгемендүү болдук кайрадан.
Жолго түшүп аттанып,
Жөнөдүк билим артынан.

Эми заман менен жарышып,
Манастап ураан чакырып,
Урааның улам жаңырып,
Өз тууңду көтөр, кыргызым.

Saturday, March 28, 2009

Весеннее настроение

Всюду веет запахом цветов,
Воробью жить сложно без стихов.
Все поет о красе и радости любви,
Ведь чары фиалки с ума его свели.